Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Kritériá pre posudzovanie didaktických prostriedkov

V súlade so Smernicou č. 33/2020 o didaktických prostriedkoch zverejňujeme kritériá pre posudzovanie didaktických prostriedkov:

Kritériá na posudzovanie didaktického prostriedku

Dokument popisujúci kritériá na posudzovanie didaktického prostriedku
Kritériá na posudzovanie učebníc pre VO Jazyk a komunikáciu - Cudzie jazyky

1. Pedagogické a didaktické kritériá

Didaktický prostriedok prispieva k dosahovaniu cieľov definovaných v predmete, pre ktorý je určený.
Didaktický prostriedok umožňuje dosahovanie všetkých výkonových štandardov pre ten vzdelávací úsek, pre ktorý je spracovaný (ročník, časť ročníka, viac ročníkov). Ak ide o didaktický prostriedok cielený na vybraný komponent výkonových štandardov, umožňuje ich reálne dosahovanie.
Didaktický prostriedok poskytuje príležitosti na interdisciplinárne prepájanie obsahu vzdelávania a podporuje integráciu vzdelávacích obsahov.
Didaktický prostriedok podporuje rozširovanie a prehlbovanie vedomostí a zručností.
Didaktický prostriedok ponúka učebné činnosti, ktoré podporujú všetky úrovne osvojovania vedomostí, zručností a spôsobilostí (vrátane vyšších kognitívnych procesov), ktoré sú stanovené výkonovými štandardami pre príslušný predmet.
Učebné úlohy v didaktickom prostriedku, ktoré umožňujú hodnotenie postupu v učení a mieru osvojenia učiva, sú zamerané na všetky úrovne osvojovania vedomostí, zručností a spôsobilostí (v súlade s výkonovými štandardmi predmetu).
Didaktický prostriedok podnecuje aplikáciu metód aktívneho učenia a používanie rôznorodých stratégií vyučovania.
Didaktický prostriedok je v súlade s aktuálnymi poznatkami pedagogiky a didaktiky príslušnej vzdelávacej oblasti či vyučovacieho predmetu.
Didaktický prostriedok je spracovaný tak, že zodpovedá vekovým a vývinovým schopnostiam žiakov, pre ktorých je určený.

Didaktický prostriedok je v súlade so splnením obsahového štandardu na 100 % a výkonového štandardu aspoň na 75 % alebo obsahového štandardu aspoň na 75 % a pre tento obsahový štandard spĺňa výkonový štandard na 100 %.

Kritériá vzťahujúce sa na posudzovanie didaktických prostriedkov pre vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia okrem cudzích jazykov
Komunikačná jazyková činnosť – počúvanie s porozumením – sa rozvíja prostredníctvom účelovo zameraných úloh vytvorených tak, aby v kontexte prezentovali príklady určitej komunikačnej situácie.
Komunikačná jazyková činnosť – čítanie s porozumením – sa rozvíja prostredníctvom textov, ktoré sú odstupňované podľa náročnosti, s cieľom podrobného či celkového porozumenia, alebo kvôli vyhľadávaniu špecifických informácií.
Komunikačná jazyková činnosť – ústny prejav – sa rozvíja prostredníctvom úloh, ktoré motivujú žiakov hovoriť a aktívne sa zapájať do komunikačnej situácie.
Komunikačná jazyková činnosť – písomný prejav – sa rozvíja prostredníctvom úloh odstupňovaných podľa náročnosti, ktoré umožňujú vytvárať štylisticky a žánrovo koherentné texty pre dosiahnutie konkrétnych komunikačných cieľov.

2. Etické kritériá

Didaktický prostriedok je v súlade so všeobecne platnými etickými normami.
Didaktický prostriedok je pravdivý, overiteľný a v súlade s moderným a aktuálnym stavom poznania v disciplíne, ktorú reprezentuje.
Texty a ilustrácie didaktického prostriedku sú spracované tak, že podporujú medzikultúrne porozumenie a podporujú povedomie o rozmanitosti kultúr.
Didaktický prostriedok podporuje rozvíjanie základných etických hodnôt (ľudská dôstojnosť, spravodlivosť, rovnosť, tolerancia, čestnosť, ochrana prírody a prostredia, demokratické hodnoty).

 3. Jazykové kritériá
     3.1. Didaktické pomôcky vydávané v Slovenskom jazyku1

Didaktický prostriedok je napísaný v súlade so štandardizovaným slovenským jazykom.
Odborná terminológia je v súlade s terminologickou konvenciou príslušnej vednej/odbornej disciplíny.
Didaktický prostriedok používa skratky, značky, symboly štandardne používané v slovenskom jazyku a zaužívané jednotky merania a ich skratky.
Jazyk didaktického prostriedku je vekovo primeraný.

    3.2. Jazykové mutácie didaktického prostriedku

Preklad didaktického prostriedku je vecne správny a korektný, pričom zodpovedá štandardom jazyka, v ktorom je didaktický prostriedok spracovaný.
Odborná terminológia v didaktickom prostriedku je v súlade s terminologickou konvenciou príslušnej vednej/odbornej disciplíny v príslušnom jazyku.
Jazyková mutácia didaktického prostriedku používa skratky, značky, symboly štandardne používané v príslušnom jazyku a zaužívané jednotky merania a ich skratky.
Jazykový preklad didaktického prostriedku je veku primeraný.
Preklad didaktického prostriedku je obsahovo identický s originálnou slovenskou verziou didaktického prostriedku.
Preklad didaktického prostriedku je významovo identický s originálnou slovenskou verziou didaktického prostriedku.

1Uvedené kritériá neplatia pre didaktické prostriedky cudzích jazykov ani pre didaktické prostriedky používané na vyučovanie realizované v inom ako slovenskom jazyku.

4. Vizuálne, grafické a technické kritériá

Vizuálny dizajn didaktického prostriedku motivuje žiakov k používaniu didaktického prostriedku a pomáha porozumeniu obsahu a organizácii práce s didaktickým prostriedkom.
Ilustračné a iné doplnkové grafické prvky didaktického prostriedku sú spracované tak, že neodvádzajú pozornosť od obsahu a nerozptyľujú žiakov.
Ilustračné a iné doplnkové grafické a dizajnové prvky didaktického prostriedku sú spracované kvalitne a majú zmysluplný obsah, ktorý sprevádza žiaka pri učení.
Ilustračné a iné doplnkové grafické a dizajnové prvky didaktického prostriedku, ktorý budú používať žiaci so zdravotným znevýhodnením, sú spracované tak, aby rešpektovali ich špeciálne potreby.
Didaktický prostriedok používa veľkosť písma, medzery medzi riadkami a rozloženie textu, ktoré je primerané veku žiakov a ich potrebám.
Ak má didaktický prostriedok elektronickú verziu, uplatňujú sa nasledujúce kritériá
Je spracovaná v štandardnom formáte, ktorý umožňuje stiahnutie do zariadenia používateľa.
Umožňuje využívanie pomocných technológií, ktoré sprístupňujú obsah žiakom so zdravotným znevýhodnením.
Obsah sa zobrazuje v rovnakej kvalite na rôznych zariadeniach (smartfon, tablet, počítač).
Grafický dizajn, text, veľkosť písma sa zobrazujú kvalitne, dajú sa prispôsobiť zobrazeniu používateľom.
Ak je obsah poskytovaný cez web, umožňuje sa jeho prístupnosť pre existujúce webové prehliadače.
Ak sa práca s elektronickým didaktickým prostriedkom viaže na technologickú infraštruktúru výrobcu, je poskytnutý bezpečný prenosový kanál umožňujúci komunikáciu s obsahom elektronického didaktického prostriedku.

5. Doplňujúce informácie o didaktickom prostriedku (nehodnotené položky, majú len informatívny charakter)

K didaktickému prostriedku existuje dostupný metodický materiál vysvetľujúci prácu s didaktickým prostriedkom.
Väzba didaktického prostriedku je kvalitná a zaručuje viacročné používanie.
Tlačený didaktický prostriedok má primeraný formát.
Didaktický prostriedok má primeranú hmotnosť a neprispieva k preťaženiu školskej aktovky žiakov.
Didaktický prostriedok je spracovaný na recyklovanom papieri.
Didaktický prostriedok je spracovaný na dobre popisovateľnom papieri (perom aj ceruzkou).
           

Poučenie

Odporúčacia alebo schvaľovacia doložka nemôže byť udelená didaktickému prostriedku, ak nespĺňa požiadavku súladu didaktického prostriedku so vzdelávacími štandardmi tak, ako to vymedzuje Smernica č. 33/2020 o didaktických prostriedkoch, čl. 2, odsek l: „súladom didaktického prostriedku so štátnym vzdelávacím programom pre všeobecnovzdelávacie predmety splnenie

  1. obsahového štandardu na 100 % a výkonového štandardu aspoň na 75 % alebo
  2. obsahového štandardu aspoň na 75 % a pre tento obsahový štandard splnenie výkonového štandardu na 100 %.

Odporúčacia alebo schvaľovacia doložka sa neudeľuje didaktickému prostriedku, ktorý vo vybraných položkách oblasti Etické kritériá získa označenie N.

Recenzné formuláre

Formulár pre priamy posudok edukačnej publikácie - cudzie jazyky  
Formulár pre priamy posudok edukačnej publikácie - materské školy  Formulár pre priamy posudok edukačnej publikácie - všeobecnovzdelávacie predmety okrem cudzích jazykovFormulár pre recenzný posudok edukačnej publikácie - cudzie jazykyFormulár pre recenzný posudok edukačnej publikácie - materské školy  Formulár pre recenzný posudok edukačnej publikácie - všeobecnovzdelávacie predmety okrem cudzích jazykovFormulár pre zhody edukačnej publikácie v elektronickej podobe (e-kniha) s edukačnou publikáciou v tlačenej podobe  

Kontakty na vydavateľov
Posudzovanie didaktických prostriedkov - orientačné sumy